|
Wychowawcza Rola Szkoły

Wielu nauczycieli, opiekunów klas, staje przed problemem odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie swoich podopiecznych. Rodzaj owych problemów ma dość przewidywalną trajektorię. W klasach początkowych (wiek ok 6 lat) jest to impulsywność, hiperaktywność, problemy z koncentracją, utrzymaniem uwagi u niektórych uczniów. W klasach średnich (ok 10-11 lat) dochodzi do tego kwestia agresji oraz zachowań konfliktowych, wyraźnie opozycyjnych, natomiast w klasach wyższych (ok 13-14 lat) zaczynają pojawiać się problemy z nadużywaniem rozmaitych substancji i łamaniem norm społecznych, w tym zachowania kryminalne, seksualne.

|
Trybalizm edukacyjny

Karl Popper pisał o społeczeństwie otwartym mając na myśli wizję gwarantującą wolność jednostki, wolność myśli i współpracę opartą na stopniowym poprawianiu struktur i instytucji życia społecznego (Popper Karl, 1993). Społeczeństwo otwarte powinno być różnorodne i różnorodność tę promować. Z różnorodności wynikają odmienne doświadczenia, umożliwiające gromadzenie wiedzy mogącej służyć do stopniowego usprawniania instytucji. Przeciwieństwem idei otwartości jest trybalizm, w którym wiele obszarów życia społecznego traktowanych jest niemal sakralnie i regulowanych jest przez nieweryfikowalne kolektywne ideologie.

|
Odcinek 11. Składniki modelu regresji, czyli jak rozpoznać naprawdę ważne predyktory.

Porównywanie wielkości R2 w dwóch modelach daje nam istotne informacje na temat zmiennych uwzględnionych w modelu, jeśli zmienne te są ze sobą nieskorelowane. W przypadku jednak, gdy istnieje większa lub mniejsza korelacja między poszczególnymi predyktorami, zmiana R2 z modelu na model przestaje w sposób jednoznaczny pokazywać nam ważność wprowadzonych do modelu zmiennych. Współliniowość jest niestety dość powszechnym problemem w badaniach psychologicznych i – wstyd powiedzieć – wielu autorów wciąż nie radzi sobie zbyt dobrze z właściwą i pełną interpretacją modeli regresji, w których ten efekt występuje.